منوی دسته بندی

جعبه ابزار بازیگر

یک صنعتگر، به طور مثال یک نجّار برای ساخت یک صندلی چوبی به ابزار نیاز دارد.

به ابزاری همچون ارّه، میخ و چکّش نیاز دارد و بدون این ها ساختن آن صندلی برایش ممکن نیست.

یک بازیگر نیز این چنین است و برای رسیدن به یک نقش، از ابزارهای بازیگری یعنی بدن، بیان و تخیّل (به تعبیری حس) استفاده می کند.

این سه ابزار بازیگر در خوانش پلتفرم ما تن، بیان و اوهام نامیده می شوند.

بازیگری با بدن ناآماده و ورزش نکرده در یک نمایش فیزیکال (یا مبتنی بر حرکات زیاد) از یک نابازیگر ورزشکار ضعیف تر عمل خواهد کرد.

بازیگری که بیان ضعیفی دارد (به جز در نقش هایی خاص) نمی تواند صدایش را به انتهای سالن برساند و اصلاً تولید صدا در گام های مختلف برای او به سختی خان هفتم رستم است.

بازیگری که از قوّه تخیّل ضعیفی برخوردار باشد و علاوه بر آن مطالعه کمی هم داشته باشد، نقش ها را تک بعدی و همانند یکدیگر بازی می کند و بازیگری که در هر سه تای این ها ضعیف باشد، اصلاً بازیگر نیست.

هر انسانی در جایگاه خودش می تواند بازیگر شود. بسته به استعداد و تلاشش، بازیگری ضعیف می شود یا متوسّط یا قوی.

انسان در بدو تولّد بازیگر نیست و یک شخص خوش سر و زبان هم نمی تواند صرف این ویژگی خود را مستعّد در بازیگری بداند؛

در نتیجه نخستین مرحله بازیگر شدن، آموختن کار با این ابزار است. هر کدام از این ابزار های بازیگری، درونی و وابسته به ویژگی های فیزیکی و روحی و روانی وی هستند.

بنابراین برای تقویت آن ها تمرینات خاصّی در نظر گرفته شده است که طبق نظریات بزرگان دنیای بازیگردانی، از استانیسلاوسکی گرفته تا سنفورد مایزنر، این تمرینات متفاوت است.

اکتو در این قسمت -که خود سه زیرمجموعه دارد – به بررسی خاستگاه های این سه ابزار و ارائه تمرینات مناسب برای تقویت آن ها می پردازد.

تمرینات بازیگری سایت اکتو

تمرینات روزانه بازیگران تئاتر و سینما

در ژاپن پیش از شروع مسابقات مهم رزمی،یا قبل از نمایش نو که اهمیت خاصی دارد،بازیگران دست های خود را با آب سر می‌شویند.و این عمل تنها برای زدودن ناپاکی…

ارتباط با پشتیبانی